Ціна: UAH 100


Пархоменко Наталія Миколаївна

Джерела права: теоретико-методологічні засади

 

Анотація: `Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретико-методологічних засад джерел права, в ході якого визначається понятійно-категорійний апарат теорії джерел права, який включає: методологію, поняття: `джерело права`, `форма права`, `система джерел права`, `функції джерел права`, `ознаки джерел права`, `класифікацію джерел права`. Крім того, в роботі з'ясовано поняття джерел права в контексті класичних та сучасних концепцій праворозуміння, удосконалено положення щодо співвідношення понять `правова форма`, `форма права` та `джерело права` та визначення поняття `джерела права` у формально-юридичному розумінні, визначення поняття `система джерел права` та її структурування, принципи побудови, поглиблення сутнісної та змістовної характеристики правової системи, системи права та системи джерел права, визначено поняття `функції джерел права` та здійснено їх класифікацію, проаналізовано зміст впливу глобалізаційних процесів на правову сферу, розвиток систем джерел права різних правових сімей, аспекти інтеграції цих систем та напрями розвитку системи джерел права України на сучасному етапі виходячи з аналізу її сучасного стану.`

Дата захисту: 03.07.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Бабкін Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (38,66 KB)