Ціна: UAH 100


Головатий Сергій Петрович

Верховенство права: ідея, доктрина, принцип

 

Анотація: `У дисертації (якою є наукова праця `Верховенство права: Монографія: У 3-х кн.`. - К.: Вид-во `Фенікс`, 2006. - LXIV, 1747 c. (бібліографія, додаток: ґлосарій, рез. англ.) досліджено верховенство права як доктрину конституційної теорії та принцип юридичної практики. Розкрито значення цієї доктрини для теорії і практики новітнього українського конституціоналізму на основі: теоретичної спадщини античних мислителів, середньовічної пам'ятки права Великої Хартії 1215 р., класичних творів теоретиків європейського лібералізму епохи Просвітництва, доробку представників наукової школи природнього права, політико-юридичних документів, породжених Американською та Французькою революціями ХУІІІ ст., праць основоположника доктрини верховенства права англійського професора Алберта Вен Дайсі (ХІХ ст.), аналізу її розвитку в другій половині ХХ ст. в рамках конституційної теорії як англосаксонської, так і континентально-європейської систем права. Досліджено зміст юридичного принципу верховенства права на основі доробку інституційних і експертних органів ООН (Міжнародної комісії юристів), Ради Європи, Європейського Союзу та з урахуванням тлумачної діяльності Європейського Суду з прав людини у Страсбурзі. Досліджено питання зародження і розвитку українського конституціоналізму, утвердження верховенства права в Україні та труднощі, які супроводжують цей процес, зумовлені спадщиною російської культурної традиції, наслідками марксизму-ленінізму та догматизмом юридичного позитивізму радянського зразка. Витлумачено верховенство права як основоположний принцип новітнього українського конституційного права. Запропоновано докорінно відмінний від панівного у вітчизняній науці погляд на природу українського основоположного акта - Конституції 1996 р`

Дата захисту: 22.05.2009

Місце захисту:

Науковий керівник:


Автореферат (53,26 KB)