Ціна: UAH 100


Устименко Володимир Анатолійович

Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають унаслідок залучення власності територіальної громади міста у господарській оборот. Мета дослідження: обґрунтування нових теоретико-методологічних підходів до права власності територіальної громади міста, його господарсько-правової природи, теоретичних положень та пропозицій щодо удосконалення господарського законодавства. Методи дослідження: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, аналітико-синтетичний, логіко-юридичний. Теоретичні й практичні результати: вирішено важливу наукову проблему розробки господарсько-правових засад відносин власності територіальної громади міста, вирішення якої здатне сприяти більш ефективному формуванню та використанню об`єктів права власності територіальної громади в міському господарському комплексі. Результати дослідження використані в практичній діяльності виконавчого комітету Донецької міської ради, у навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін `Комунальне право` та `Конституційне право України`, у правотворчій діяльності Верховної Ради України. Наукова новизна: вперше в Україні здійснено комплексне дослідження господарсько-правових аспектів власності територіальної громади міста. Визначено сутність поняття `комунальна власність територіальної громади міста`. Досліджено особливості формування об'єктів комунальної власності міста та здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано необхідність впровадження у правовий оборот понять `виключна власність територіальної громади міста`, `комунальна казна`. Розроблено пропозиції щодо удосконалення порядку передачі об'єктів комунальної власності у державну власність, приватизації комунальних підприємств, оренди і концесії об'єктів комунальної власності міста. Вирішено проблемні питання, пов'язані з розмежуванням господарських повноважень між органами місцевого самоврядування міста, а також між ними та державними органами. Встановлено, що статути територіальних громад міст відтворюють основні законодавчі положення у сфері управління комунальною власністю і адаптують їх до місцевих умов господарювання. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи місцевого самоврядування для використання в процесі реалізації наданої їм компетенції, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 19.11.2007

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (39,90 KB)