Ціна: UAH 100


Шаповалова Ольга Вікторівна

Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс суспільних відносин, пов'язаних із забезпеченням вимог сталого розвитку країни. Мета дослідження: розбудова методології адаптації господарського законодавства до вимог сталого розвитку, обґрунтування концепції функціонально-цільової підсистеми сприяння сталому розвитку господарсько-правовими засобами та обґрунтування напрямів модернізації господарського законодавства для її реалізації. Методи дослідження: системно-структурний, абстрактно-логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, методи дедуктивної та індуктивної логіки. Теоретичні й практичні результати: поглиблено та вдосконалено рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблематики забезпечення інтересів суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Висновки, пропозиції і рекомендації можуть бути використані для удосконалення господарського законодавства, гармонізації положень ЦК України, ГК України, Кодексу про надра України, знайшли відбиток у вдосконаленні концесійного тагосподарського законодавства, науково-практичному коментуванні ГК України, доробці та напрацюваннях стратегічних заходів для підвищення рівня прозорості договірних відносин у сфері надрокористування, використовуються у навчальному процесі при викладанні господарсько-правових дисциплін. Наукова новизна: вперше у юридичній науці здійснено комплексне дослідження господарсько-правових засобів сприяння сталому розвитку відповідно до вимог модифікованої для України Концепції сталого розвитку. Систематизовано основні характеристики гармонізації законоположень про господарське використання природних ресурсів у світлі вимог сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність встановлення організаційно-майнових вимог до інвестора, концесіонера, орендаря для забезпечення відтворення національного господарства й ефективного використання майнових прав держави. Обґрунтовано концепцію функціонально-цільової підсистеми сприяння сталому розвитку, запропоновану до впровадження у структуру господарського законодавства. Обґрунтовано пропозиції щодо розширення комплексу господарсько-правових засобів забезпечення сталого розвитку населених пунктів, вдосконалення порядку екологізації правових засад господарювання. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі здійснення діяльності з використання природних ресурсів, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 01.10.2007

Місце захисту: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник:


Автореферат (58,69 KB)