Ціна: UAH 100


Поляков Борис Мусійович

Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства)

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають внаслідок неплатоспроможності господарюючого суб'єкта в результаті його господарської діяльності. Мета дослідження: вирішення важливої наукової проблеми у теоретичному і практичному аспектах: обґрунтування правової природи та групування норм, які регулюють відносини неспроможності (банкрутства), а також розробка концепції реформування законодавства про неспроможність (банкрутство). Методи дослідження: загальнонаукові методи пізнання: історичний, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний та спеціальні: порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-юридичний. Теоретичні й практичні результати: теоретичне значення полягає у тому, що розв'язана важлива наукова проблема у теоретичному аспекті щодо обґрунтування потреби групування норм неспроможності у підгалузь права неспроможності у складі господарського права. Викладені у роботі висновки і пропозиції можуть бути й уже використовуються у процесі вдосконалення законодавствапро неспроможність (банкрутство) та у практиці його застосування. Комітетом з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Верховної Ради України схвалена запропонована дисертантом концепція реформування законодавства про неспроможність (банкрутство). Наукова новизна: дисертація є комплексним дослідженням відносин неспроможності, тісно пов'язаних з ними та суміжних відносин. Вперше визначено й доведено суть, характер і правову природу відносин неспроможності (банкрутства), як тісно пов'язаних з господарськими відносинами, а також принципи правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства), розроблена концепція реформування законодавства України про неспроможність (банкрутство), виділено й обґрунтовано ознаки спростування майнових дій (угод) боржника, обґрунтована потреба виділення інституту профілактики (попередження) відносин неспроможності (банкрутства), виявлено характерні риси мирової угоди. Сферою використання є Верховна Рада України, Кабінет МіністрівУкраїни, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Вищий господарський суд України, наукові установи за профілем наукової роботи у сфері дослідження правових та економічних проблем неспроможності (банкрутства), вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 28.02.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Семчик В.І., д.ю.н., проф., чл.-кор. НАНУакад. АПрНУ


Автореферат (43,17 KB)