Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Джавадов Фуад Муса-огли

Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах

 

Анотація: `Об'єкт дослідження -- теорія і практика формування судово-експертної діяльності. Мета дослідження -- комплексна міждисциплінарна розробка концептуальних основ розвитку судової експертизи в сучасних умовах. Методи дослідження та апаратура: а) загальнонаукові (конкретно-наукові), системний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий, б) власне наукові (психологічний, логічний, кориляційний, функціональний і моделювання), в) конкретно-соціологічні (інтерв'ювання, анкетування і вивчення експертних висновків), г) статистичні (спостереження, зведення, угрупування, аналізу показників). Теоретичні результати і новизна -- дисертація суттєво збагачує теоретичні положення криміналістичної науки. У дисертації обгрунтовується ряд нових положень і висновків, що істотно розширюють і поглиблюють зміст, структуру і понятійний апарат загальної теорії судової експертизи. Практичні результати і новизна: на основі розроблених автором концептуальних засад теорії судової експертизи, формування теоретичних положень, що стосуються окремих структурних її елементів і нових напрямів розвитку, створюються умови для подальшої оптимізації судово-експертної діяльності, підвищення ефективності використання досягнень науково-технічного прогресу у боротьбі зі злочинністю. Практичне значення одержаних результатів полягає також у тому, що сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації безпосередньо використовуються для вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, покращення норматиної бази в галузі застосування здобутків науки і техніки у боротьбі зі злочинністю, оптимізація структури правоохоронних органів та експертних установ Республики Азербайджан, при підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації юристів та фахівців у галузі судової експертизи. Предмет і ступень впровадження - пропозиції і рекомендації враховані при розробці Закону Республіки Азербайджан `Про державну судово-експертну діяльність та Кримінально-процесуального кодексу Республики Азербайджан`. Ефективність впровадження: пропозиції та рекомендації отримали позитивну оцінку. Сфера використання: законодавчий та навчальний процес, експертна, слідча і судова практика.`

Дата захисту: 25.01.2001

Місце захисту:

Науковий керівник: