Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Журавка Олексій Вікторович

Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства

 

Анотація: Комплекс міжнародних відносин, які виникають з питань громадянства. Провести системний аналіз інституту громадянства в міжнародному праві і міжнародно-правовій практиці, виявити основні проблеми громадянства у міжнародному праві, сформулювати теоретичні положення і практичні висновкі, спрямовані на розвиток теорії і практики міжнародного права. Методами дослідження є загальнотеоретичні і конкретно-наукові методи пізнання - історико--правовий, системний, соціологічний, формально-юридичний, порівняльно--правовий. Вперше в Україні на базі основних положень теорії міжнародного права, конституційного права іноземних країн і України, аналізу міжнародно--правових норм і внутрішньодержавних законів у сфері громадянства, міграційної ситуації у світі, статистичних даних, сучасної практики розгляду міжнародними органами справ про громадянство здійснено комплексне дослідження питань громадянства на монографічному рівні. Сформульовані в дисертації теоретичні положення і висновки спрямовані на вдосконалення загаль ної теорії міжнародного права. Теоретичні і практичні результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при вирішенні колізій законодавств у сфері громадянства, при удосконалюванні внутрішнього законодавства про громадянство, при розробки міжнародних угод, учасником яких є Україна, а також в учбовому процесі юридичних вузів України в рамках навчальних курсів `Міжнародне право` і `Державне право зарубіжних країн`, при підготовці підручників, навчальних та методичних посібників. Планується видання монографії. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 11.10.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Ріяка В.О., к.ю.н., доц., 12.00.11