Ціна: UAH 100


Ляшенко Вікторія Миколаївна

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності

 

Анотація: `Європейське право як феномен соціокультурної реальності. З'ясувати сутність духовно-практичних аспектів європейського права. Методи дослідження -конкретно-історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, діалектичний, філософсько-правовий. Теоретичні результати і новизна - розкрито сутність європейського права як феномену духовно-практичного освоєння дійсності, визначено особливості іманентно-трансцендентних вимірів європейського права, встановлено безпосередній зв'язок функціональних особливостей європейського права з інтелектуальною рефлексією. Практичні результати і новизна - одержані результати і вироблені методологічні підходи можуть бути використані: 1) у науково-теоретичних розробках з філософсько-правової проблематики, 2) для розробки методологічних, навчальних програм і посібників з філософії права, 3) в освітянській роботі для підготовки правознавців. Предмет і ступінь впровадження - положення роботи були використані у навчально-виховному процесі та при підготовці навчального п осібника з філософії права. Ефективність впровадження - підготовлені методичні рекомендації для викладення курсу філософії права, теоретичного забезпечення підготовки правознавців отримали позитивну оцінку. Сфера використання - фахова підготовка правознавців, викладання курсу філософія права у юридичних вузах, науково-дослідницька діяльність.`

Дата захисту: 29.10.1999

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Костицький Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.09