Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Крижна Валентина Миколаївна

Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав

 

Анотація: Об'єктом дослідження є ліцензійний договір на винаходи, корисні моделі і промислові зразки як самостійний цивільно-правовий договір, його юридична природа, зміст тощо. Мета наукового дослідження - комплексний і всебічний теоретичний аналіз ліцензійного договору і внесення конкретних пропозицій по вдосконаленню його правового регулювання. При проведенні дослідження були використані такі наукові методи: історичний, системно-структурний, порівняльний, соціологічний, статистичний та логіко-юридичний. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати дозволяють визначити підходи до вирішення низки проблем правового регулювання у сфері творчої діяльності. Практична важливість дисертації полягає у тому, що її теоретичні висновки і конкретні пропозиції можуть бути використані при розробці нового Цивільного кодексу Україниак і при доопрацюванні чинного законодавства України, при підготовці підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій, а також при викладанні курсу `Цивільне право Украї ни`. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому на підставі нового підходу до ліцензійного договору в патентному праві дається його правова характеристика і обгрунтовується самостійність у системі договорів цивільного права. Вперше комплексно проаналізовані ризики, яких можуть зазнати сторони у процесі виконання ліцензійного договору, та наслідки визнання патенту недійсним. Основні теоретичні положення та висновки дисертації були висвітлені на наукових конференціях, знайшли відбиття в наукових публікаціях і були використані у навчальному процесі. Рекомендації по вдосконаленню чинного законодавства направлені для розгляду до Верховної Ради України.

Дата захисту: 23.06.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Азімов Чінгізхан Нуфатович, д.ю.н., проф., 12.00.03