Ціна: UAH 100


Лаврінчук Ірина Петрівна

Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин.

 

Анотація: В дисертації вперше в умовах становлення нової законодавчої бази досліджується сутність та зміст правового статусу державних службовців як суб`єктів трудового права - рівноправних учасників трудових правовідносин, а також особливості регламентації цих правовідносин за їх участю нормами трудового та спеціального законодавства. Проведено історичний та порівняльний аналіз формування правового положення цієї категорії працівників. Визначено складові поняття державної служби як форми трудової діяльності по виконанню державою суспільно-необхідних функцій. Розглянуті ознаки поняття державного службовця, що виступають критеріями об`єктивного визначення кола працівників з цим статусом. Правовий статус державного службовця сформульовано як сукупність належних їм прав та обов`язків, додаткових пільг і гарантій, підвищеного рівня відповідальності, що зумовлені їх роллю в державній організації суспільства і що встановлюються нормами трудового та спеціального законодавства, колективним договором та трудо вою угодою. Договір про державну службу визначено як окремий вид трудового договору. На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного законодавства розроблені та внесені пропозиції щодо вдосконалення правового механізму регулювання питань проходження державної служби працівниками, забезпечення їх правового статусу, суб`єктивних трудових прав та обов`язків.

Дата захисту: 10.09.1999

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Прокопенко Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05