Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Ващенко Сергiй Володимирович

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення в галузi торговельної дiяльностi

 

Анотація: Дослiджуються сутнiсть та значення торговельної дiяльностi у розвитку суспiльних вiдносин в Українi, особливостi її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгiвлi та адмiнiстративно-правових засобiв забезпечення їх виконання. Аналiзуються сутнiсть та пiдстави адмiнiстративної вiдповiдальностi в зазначенiй сферi, процедури її реалiзацiї, а також система та види адмiнiстративних проступкiв в галузi торговельної дiяльностi. Мета дослiдження полягає в тому, щоб на основi чинного законодавства України та узагальнень практики його реалiзацiї здiйснити аналiз змiсту, пiдстав та процедур адмiнiстративної вiдповiдальностi, сформулювати пропозицiї та рекомендацiї щодо їх удосконалення. В роботi використано як загальнонауковi методи , так i спецiальнi, такi як порiвняльно-правовий, статистичний, документального аналiзу та iншi.

Дата захисту: 19.11.1999

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Комзюк А.Т., к.ю.н., доц., 12.00.07