Ціна: UAH 100


ГАЛІЦИНА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

 

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
ГАЛІЦИНА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

УДК 342.924 (354)
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук
Науковий керівник
Коломоєць Тетяна Олександрівна,
доктор юридичних наук, професор

Запоріжжя – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

12
1.1 Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу 12
1.2 Класифікаційний розподіл адміністративних процедур. Особливості порядку створення і діяльності ТОВ як різновиду адміністративних процедур, його місце і роль у відповідному розподілі

34
1.3 Історіографія дослідження адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності ТОВ у вітчизняній правовій доктрині та нормативного закріплення відповідних засад у вітчизняному законодавстві

51
Висновки до розділу 1 68
РОЗДІЛ 2 ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ, КОНТРОЛЮ, НАГЛЯДУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

71
2.1 Адміністративно-правові аспекти державної реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю в Україні
71
2.2 Ліцензування у діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: актуальні питання адміністративно-правового регулювання
90
2.3 Контроль та нагляд за діяльністю товариств з обмеженою відповідальністю
110
2.4 Припинення товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: адміністративно-правовий аспект
130
Висновки до розділу 2 146
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ В УКРАЇНІ

149
3.1 Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності ТОВ та можливі шляхи його запозичення в Україні
149
3.2 Основні напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні

175
Висновки до розділу 3 193
ВИСНОВКИ 195
ДОДАТКИ 201
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 210