Ціна: UAH 100


ЄПІФАНОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

На правах рукопису


Єпіфанова Юлія Сергіївна

УДК 347.78:378.091.12

Авторські права науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Бервено Сергій Миколайович
доктор юридичних наук,
доцент


Харків - 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ .10

1.1. Обґрунтування проблеми і вибір напрямків її вирішення .10
1.2 . Правова природа суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів 24
1.3 . Підстави виникнення суб’єктивних авторських прав науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів 47

Висновки до першого розділу .57

РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 60

2.1. Суб’єктивні авторські права науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів .60
2.2. Здійснення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів .80
2.3. Особливості здійснення суб’єктивних авторських майнових прав
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на
підставі договору .100

Висновки до другого розділу 120

РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 122

3.1. Форми захисту суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів 122
3.2. Способи захисту суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів 142

Висновки до третього розділу .155

ВИСНОВКИ 157
ДОДАТКИ .161
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .168