Ціна: UAH 100


ПОЖАР ВАДИМ ГЕОРГІЙОВИЧ

ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису
Пожар Вадим Георгійович

УДК 343.121.4
ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація

на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник
Аленін Юрій Павлович,
доктор юридичних наук, професор

Одеса – 2010
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень 3
Вступ 4
Розділ 1. Становлення та суть інституту представництва в кримінальному судочинстві .13
1.1. Ґенеза та сучасний стан інституту представництва в кримінальному судочинстві 13
1.2. Поняття та ознаки представництва в кримінальному судочинстві .41
1.3. Класифікація представництва в кримінальному судочинстві .55
Висновки до розділу 1 70
Розділ 2. Представник як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності 75
2.1. Поняття представника в кримінальному судочинстві та його процесуальна функція 75
2.2. Передумови і підстави набуття та втрати особою процесуального статусу представника 85
Висновки до розділу 2 109
Розділ 3. Правова регламентація деяких видів представництва в сучасному кримінальному судочинстві України .114
3.1. Правове регулювання представництва заявника, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача. 114
3.2. Представництво юридичних осіб в кримінальному судочинстві 149
3.3. Представництво прокурором інтересів громадян або держави в кримінальному судочинстві .163
3.4. Представництво свідка в кримінальному судочинстві. . .174
Висновки до розділу 3 .185
Висновки 191
Додатки 198
Список використаних джерел .208