Ціна: UAH 100


ХОМИШИН ІРИНА ЮРІЇВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ ОВС ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
На правах рукопису
ХОМИШИН ІРИНА ЮРІЇВНА

УДК 342.97:(351.74:352.075)](477)
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ ОВС ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право;
інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник
Тиндик Надія Петрівна
доктор юридичних наук, доцент

Львів–2010

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП . 5
РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРО-БІТНИЦТВА ОВС ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

13
1.1. Ступінь наукової розробленості теми та напрями дисертаційного дослідження .
13
1.2. Аналіз правового механізму забезпечення правопорядку на місцевому рівні
34
1.3. Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення правопорядку
42
1.4. Особливості взаємодії підрозділів міліції та громадських формувань, що сприяють органам місцевого самоврядування у забезпеченні правопорядку .

50
1.5. Досвід зарубіжних країн щодо організації взаємодії поліції та правоохоронних структур муніципальних утворень .
68
Висновки до розділу 1 85
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ МІЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ .

88
2.1. Поняття та зміст правового регулювання співробітництва ОВС та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення правопорядку
88
2.1.1. Сутність правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні
88
2.1.2. Інститут участі громадян України у правоохоронній діяльності .
95
2.2. Правовий статус громадських формувань, що сприяють ОВС та органам місцевого самоврядування у забезпеченні правопорядку
102
2.3. Форми участі ОВС та громадських формувань, що сприяють органам місцевого самоврядування в охороні правопорядку та боротьбі з правопорушеннями

113
2.4. Методи участі ОВС та громадських формувань, що сприяють органам місцевого самоврядування в охороні правопорядку та боротьбі з правопорушеннями .

129
2.5. Напрями вдосконалення співпраці ОВС та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення правопорядку
142
Висновки до розділу 2 165
ВИСНОВКИ 170
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .