Ціна: UAH 100


ЧЕПИС ОЛЕСЯ ІВАНІВНА

ІНТЕРЕСИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ

 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ЄВРОПИ
ДВНЗ ”УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

На правах рукопису

Чепис Олеся Іванівна

УДК 347.122
ІНТЕРЕСИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Бисага Юрій Михайлович
директор Інституту держави і права країн Європи
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України


Ужгород - 2010

ЗМІСТ

ВСТУП . 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ „ІНТЕРЕС”. ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА .11
1.1. Поняття та зміст категорії „інтерес” 11
1.2. Значення приватних та публічних інтересів для формування цивільного права .43
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕРЕСІВ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ .70
2.1.Співвідношення категорій “суб’єктивне право” – “законний інтерес” - „охоронюваний законом інтерес” у цивільному праві України . 70
2.2. Роль інтересів у цивільних правовідносинах. Структура охоронюваного законом інтересу 104
РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНОГО ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСУ 128
3.1. Поняття захисту охоронюваного законом інтересу, засобів та способів захисту .128
3.2. Окремі способи захисту охоронюваного законом інтересу .164
ВИСНОВКИ 194
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 203