Ціна: UAH 100


Мазур Микола Вікторович

Акти органів судової влади як джерело конституційного права України

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню особливостей юридичної природи актів органів судової влади, що визначають їх місце та роль у системі джерел сучасного конституційного права України. У дисертації проаналізовано основні положення концепції джерел конституційного права, здійс-нено їх класифікацію, проведено порівняльно-правове дослідження судового прецеденту в країнах англосаксонської та романо-германської правових сімей, з'ясовано правову природу актів Євро-пейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції та визначено їх місце в правовій системі України. На підставі проведеного дослідження зроблено загальний висновок про зростання протягом останніх років значення актів органів судової влади в системі джерел вітчизняного конституційно-го права, сформульовано інші умовиводи та надано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України та юридичної практики.`

Дата захисту: 06.11.2009

Місце захисту: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Науковий керівник: Скрипнюк Олександр Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (26,77 KB)