Ціна: UAH 100


Липець Людмила Володимирівна

Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором

 

Анотація: Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, першим в Україні комплексним дослідженням проблем шлюбних та подібних відносин за законом і договором, у якій на основі чинного законодавства та праць науковців розкрито поняття шлюбних відносин та уточнено класифікацію суб'єктів шлюбних та подібних відносин, на підставі якої сформована низка договорів, можливих для укладання названими суб'єктами. Особливу увагу приділено аналізу вітчизняного законодавства та тріаді шлюбних правовідносин: майновим та особистим немайновим правам подружжя, а також правам і обов'язкам по взаємному утриманню. На підставі аналізу нормативно-правових актів шлюбно-сімейного законодавства України та зарубіжних країн, а також судової практики дисертанткою сформульовано наукові висновки та конкретні пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.

Дата захисту: 23.09.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (31,81 KB)