Ціна: UAH 100


Тіхонова Марія Анатоліївна

Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб'єкти цивільного права

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз непідприємницьких фізку-льтурно-спортивних організацій як суб'єктів цивільного права. Основ-на увага приділена визначенню понять `непідприємницька фізкульту-рно-спортивна організація`, `правове становище непідприємницької фізкультурно-спортивної організації`. Значну увагу в дисертації при-ділено дослідженню становлення та розвитку непідприємницьких фіз-культурно-спортивних організацій.

Дата захисту: 21.03.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Чапічадзе Яна Олександрівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (26,04 KB)