Ціна: UAH 100


Письменський Євген Олександрович

Інститут судимості в кримінальному праві України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню інституту судимості в криміналь-ному праві України. Досліджується історико-правовий аспект розвитку пра-вових норм про судимість, а також в цій частині аналізується законодавство зарубіжних країн. Визначено поняття та мету судимості, розкрито зміст ознак, які її характеризують. Розглянуто судимість у порівняльно-правовій характеристиці зі суміжними інститутами кримінального права - покаранням та кримінальною відповідальністю. Окрему увагу приділено дослідженню правових наслідків судимості. Встановлено особливості законодавчо визна-чених форм припинення судимості. Наведено обґрунтовані висновки та сфо-рмульовано пропозиції щодо вдосконалення національного кримінального законодавства.

Дата захисту: 10.02.2009

Місце захисту: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка

Науковий керівник: Беніцький Андрій Сергійович, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (51,19 KB)