Ціна: UAH 100


Нуруллаєв Ількін Садагат огли

Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню організаційно-правових основ співробітництва держав Ради Європи у боротьбі з корупцією. Оскільки корупція вийшла за межі державних кордонів, перестала бути злочином, який стосується тільки державних службовців, стала тим чинником, що створює умови для скоєння серйозних злочинів міжнародного характеру, то таке співробітництво розглядається як невід'ємна складова більш широких зусиль держав світу в подоланні цього негативного явища. В роботі також надано загальну міжнародно-правову оцінку міждержавного антикорупційного співробітництва на універсальному рівні, зокрема досліджено міжнародні договори, укладені в рамках ООН та Організації економічного співробітництва та розвитку. Одночасно у роботі зроблений висновок, що правовий простір Ради Європи на цей час є єдиним, де таке співробітництво є найбільш ефективним. У дисертації досліджуються міжнародні договори Ради Європи, якими визначено межі правового антикорупційного співробітництва - Кримінальна та Цивільна конвенції про боротьбу з корупцією, та діяльність основного європейського органу міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією - Групи держав проти корупції (GRECO). Доведено дуалістичну правову природу GRECO, досліджено повноваження, процедури та принципи, що покладені в основу її діяльності. Особливу увагу приділено питанням формування Групою власної правової практики - так званої `юриспруденції` у сфері запобігання та покарання корупції. Наведено приклади сучасної практики оцінювання Групою держав проти корупції виконання міжнародних зобов'язань за антикорупційними конвенціями Ради Європи. Надано правову оцінку місця України в системі міжнародних антикорупційних договорів та на прикладі Групи держав проти корупції з'ясовано особливості внутрішньодержавної імплементації в Україні рекомендацій міжнародних антикорупційних органів.

Дата захисту: 25.12.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (23,47 KB)