Ціна: UAH 100


Черленяк Микола Іванович

Підвідомчість справ господарським судам України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: господарські процесуальні відносини, що виникають при визначенні справ, підвідомчих господарським судам. Мета дослідження: наукова розробка питань підвідомчості справ господарським судам з урахуванням сучасних уявлень про право на справедливий судовий розгляд та правосуддя. Методи дослідження: історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, метод аналізу і синтезу, дедукції, індукції, порівняння та протиставлення. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні напрямків удосконалення правового регулювання щодо підвідомчості справ господарським судам з метою розмежування юрисдикції судових органів. Практичне значення полягає у подальшому розвитку теорії господарського процесуального права, удосконаленню діючого законодавства, формуванню правозастосовчої практики судів при розгляді та вирішенні господарських справ. Положення дисертації використовувалися в роботі Виконавчого комітету Харківської міської ради, Харківського територіального управління Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Управління національного банку України в Харківській області при рішенні спірних і проблемних питань розмежування компетенції між спеціалізованими господарськими судами і загальними судами, а також між спеціалізованими господарськими і адміністративними судами. Наукова новизна: обґрунтовано визначення підвідомчості справ господарським судам та встановлено її співвідношення з господарською судовою юрисдикцією. Розроблено пропозиції щодо термінологічної узгодженості господарського, цивільного та адміністративного процесуального законодавства. Сформульовано пропозиції з розмежування підвідомчості справ господарським судам і судам цивільної та адміністративної юрисдикції. Визначено поняття та систематизовано критерії підвідомчості справ господарським судам. Обґрунтовано необхідність та конкретні пропозиції щодо розширення кола справ, підвідомчих господарським судам. Запропоновано нову редакцію ст. 12 ГПК України, розроблено інші пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань підвідомчості справ господарським судам та розмежування компетенції між судами різних юрисдикцій. Обґрунтована необхідність віднесення до підвідомчості господарських судів справ, що виникають із спірних господарських правовідносин або зачіпають їх, у тому числі із участю суб'єктів владних повноважень. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства, що закріплює підвідомчість справ господарським судам України, вищі навчальні заклади для використання у навчальному процесі.`

Дата захисту: 14.02.2008

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Хахулін Віктор Васильович, к.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (27,46 KB)