Ціна: UAH 100


Габріадзе Мерабі Рубенович

Зобов'язання, що виникають внаслідок створення за-грози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, у цивільному законодавстві України

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню і обґрунтуван-ню теоретичних основ зобов'язань, що виникають вна-слідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізич-ної особи або майну юридичної особи, у цивільному за-конодавстві України. Значну увагу приділено розгляду питань формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі ство-ренням загрози охоронюваним законом правам та інтере-сам у цивільному законодавстві. Проаналізовано поняття зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням за-грози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, за ЦК України 2003 р., а також юриди-чну природу відшкодування шкоди, що виникла в ре-зультаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Здійснено аналіз особливостей умов відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юри-дичної особи, суб'єктного складу та змісту досліджува-них зобов'язань. Сформульовано пропозиції стосовно вдосконалення норм чинного законодавства. Ключові слова: зобов'язання, відшкодування шкоди, створення загрози, ризик, юридична відповідальність

Дата захисту: 07.12.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (26,44 KB)