Ціна: UAH 100


Охріменко Світлана Станіславівна

Гарантії парвового захисту процесулаьної самостійності та незалежності слідчого

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - відносини, що виникають в сфері правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого. Мета дисертації - визначення засад правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого, пошук перспективних шляхів його удосконалення, а також формулювання рекомендацій щодо ефективного провадження досудового слідства. Методи дослідження - історико-правовий, статистичний, формально-логічний, системно-структурний, соціологічний, соціологічний, порівняльно-правовий. Наукова новизна - вперше визначено сучасний стан правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого, окреслено перспективні напрямки його забезпечення, удосконалено формулювання категорій `процесуальна самостійність` та `процесуальна незалежність` слідчого, визначення змісту гарантій правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого, критеріїв їх класифікації. Практичне значення - сформульовані положення, висновки і пропозиції використовуються у законотворчійта практичній діяльності та в навчальному процесі. Предмет і ступінь впровадження - удосконалення чинного законодавства України (№ 46/35ВР від 25 травня 2007 року), практична діяльність органів досудового слідства МВС України (акт впровадження в практику ГСУ МВС України № 13/6-647 від 21 вересня 2006 року) та навчальний процес (акт впровадження Київського національного університету внутрішніх справ від 28 вересня 2006 року), (акт впровадження Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ від 6 жовтня 2006 року). Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворча та практична діяльність та навчальний процес.`

Дата захисту: 30.11.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Баулін Олег В'ячеславович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (22,60 KB)