Ціна: UAH 100


Кулик Маркіян Зіновійович

Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації морських просторів

 

Анотація: `Робота присвячена дослідженню проблем вдосконалення правової бази та підвищення ефективності методів делімітації основних типів морських просторів. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, рішень відповідних міжнародних судових та арбітражних органів, а також договірної практики подано авторський варіант побудови оптимальної делімітаційної моделі з відповідним правовим та математичним обґрунтуванням, а також викладено пропозиції щодо напрямків можливого доповнення міжнародно-правових регуляторів визначення запитних та присуджуваних площ морських просторів. Критерії справедливості делімітації морських просторів доцільно розглядати як міру рівності наданих правом шансів на реалізацію висхідних можливостей сторін, які не обов'язково повинні бути рівними. Зміст поняття пропорційності делімітації неправомірно зводити до рівності співвідношень між довжинами берегових ліній та площами вимірюваних від них морських просторів у спірному районі, оскільки між даними параметрами не існує взаємооднозначної залежності. Проте такої однозначності можна досягти при співвіднесенні площ обґрунтовано запитних (безвідносно до запитів іншої сторони) та `законно` належних морських просторів з урахуванням таких запитів іншої сторони, при цьому беруться до уваги не абсолютні величини останніх, а лише ті їхні частини, що перетинаються в спірній ділянці морських просторів, які підлягають делімітації (релевантна зона). Цей підхід відкриває нові можливості для кодифікації правил розмежування морських просторів.`

Дата захисту: 26.10.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.0212.00.02


Автореферат (25,62 KB)