Ціна: UAH 100


Добровольська Володимира Володимирівна

Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з державним регулюванням підприємницької діяльності. Мета дослідження: розробка нових наукових положень щодо правових засад державного регулювання підприємницької діяльності в Україні та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України у цій сфері. Методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний, системно-функціональний, метод абстрагування. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні напрямків удосконалення правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку з державним регулюванням підприємницької діяльності, для більш ефективного її здійснення. Практичне значення: положення дисертації можуть бути використані при створенні коментарів до нормативно-правових актів, використовуються в навчальному процесі при викладанні навчальної дисципліни Господарське право`, використовувались у практичній діяльності ТОВ Цезарь` під час розробки системи правового забезпечення стандартизації та сертифікації підприємства, ВАТ Металопром` при розробці Положення про організацію здійснення ліцензування господарської діяльності. Наукова новизна: надано визначення державного регулювання підприємницької діяльності як діяльності державних органів, що здійснюється за допомогою використання визначених законодавством засобів впливу на підприємницькі відносини, з метою забезпечення рівного підпорядкування всіх учасників господарських відносин правовому господарському порядку та рівного захисту державою всіх суб'єктів підприємництва. Аргументовано положення, що саморегулювання у сфері підприємництва може бути обмежене лише визначеними законом засобами. Обґрунтовано необхідність врахування при введенні стимулів підприємницької діяльності пріоритетності розвитку певних видів підприємницької діяльності. Удосконалено питання визначення засобів державного регулювання підприємництва, правового забезпечення ефективного державного регулювання підприємницької діяльності, засобів державного регулювання підприємницької діяльності. Дістали подальший розвиток положення щодо правового забезпечення стандартизації, державного регулювання цін та ціноутворення, сертифікації. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання під час розробки проектів нормативно-правових актів з регулювання підприємницької діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 12.09.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Мельник Світлана Борисівна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (23,31 KB)