Ціна: UAH 100


Деркач Елла Михайлівна

Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність суспільних відносин, що виникають при організації і здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом. Мета дослідження: розробка нових теоретичних положень щодо правового регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом і підготовка пропозицій для удосконалення законодавства з цих питань. Методи дослідження: абстрагування, історико-правовий, аналізу і синтезу, формально-логічний, моделювання, системний, порівняльно-правовий, статистичний. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського права теоретичних розробок щодо здійснення та організації залізничного перевезення вантажів та основних напрямків державного регулювання у цій сфері. Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані при подальшій розробці та удосконаленні законодавства у сфері перевезення вантажів залізничним транспортом, впроваджені у практичній діяльності суб'єктів залізничного перевезення вантажів, при отриманні ліцензії на здійснення перевезення вантажів залізничним транспортом та здійсненні перевірок, можуть бути використані при викладанні навчальних дисциплін Господарське право`, Транспортне право`, підготовлено спецкурс Правове регулювання залізничних перевезень вантажів`. Наукова новизна: уточнено поняття залізничного перевезення вантажів як виду господарської діяльності, класифіковано суб'єктів залізничного перевезення вантажів. Аргументована пропозиція щодо доцільності включення до Закону України `Про залізничний транспорт` окремого розділу, що встановлює правові засади діяльності суб'єктів залізничного транспорту незагального користування та порядок їх взаємодії із залізницями в єдиному технологічному процесі. Обґрунтовано правові засоби державного регулювання залізничного перевезення вантажів, зокрема регулювання цін і тарифів, ліцензування, сертифікація і стандартизація тощо. Аргументовано доцільність збереження на сучасному етапі економічного розвитку провідної ролі держави при визначенні вартості послуг всіх суб'єктів залізничного транспорту до формування повноцінного конкурентного середовища у цій сфері. Аргументовано необхідність розмежування функцій державного регулювання і функцій господарюючого суб'єкта, що здійснюються Державною адміністрацією залізничного транспорту. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання, що надають послуги з перевезення вантажів, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 04.07.2007

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Гринюк Роман Федорович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (27,21 KB)