Ціна: UAH 100


Моісєєв Юрій Олексійович

Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають у процесі укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання. Мета дослідження: обґрунтування напрямків удосконалення правових засад укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства. Методи дослідження: абстрагування, порівняльно-правовий, системно-функціональний, статистичний. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського права теоретичних розробок та законодавства щодо укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання у сучасних умовах господарювання. Практичне значення: розроблені наукові положення та пропозиції можуть бути використані в нормотворчій діяльності, у практичній діяльності товарних бірж та суб'єктів господарювання, які є учасниками біржової торгівлі, основні висновки роботи використовуються в процесі організації та проведення біржових торгів, а також при укладанні біржових угод в Донецькому регіональному відділенні Аграрної біржі. Результати дослідження використовувались при підготовці навчального посібника Біржове право`, окремі положення використовуються при викладанні навчальних курсів Біржове право` та Господарське право (особлива частина)`. Наукова новизна: обґрунтовано визначення поняття біржової угоди як господарського договору, якому притаманні певні особливості і які слід враховувати при укладанні договорів на товарних біржах та їх виконанні. Доопрацьовано визначення основних видів біржових угод (спотові, форвардні, ф'ючерсні та опціонні угоди), уточнено види учасників біржової торгівлі, які мають право укладати біржові угоди (члени біржі та брокери), та правові засади їх правового статусу. Конкретизовано порядок та спосіб укладання біржових угод на товарній біржі, яким є біржові торги. Обґрунтована доцільність введення додаткових гарантій належного виконання біржових угод з боку товарної біржі як організатора біржових торгів в т.ч. забезпечення клірингового обслуговування строкових угод. Додатково аргументовано пропозицію щодо доцільності включення в Закон України Про товарну біржу` окремого розділу, що встановлює правові засади укладання та виконання біржових угод, а також запропоновані відповідні зміни та доповнення до інших нормативно-правових актів. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, судові органи для використання у процесі застосування законодавства про укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 15.11.2006

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Бобкова Антоніна Григоріївна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (27,09 KB)