Ціна: UAH 100


Фесечко Лідія Іванівна

Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: господарські відносини, що виникають у процесі додаткового випуску акцій акціонерними товариствами (АТ). Мета дослідження: обґрунтування пропозицій з удосконалення правового регулювання додаткового випуску акцій АТ з метою активізації емісійної (інвестиційної) діяльності на ринку акцій та підвищення ефективності господарювання АТ в Україні. Методи дослідження: діалектичний, аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-логічний, логіко-юридичний. Теоретичне значення: підвищує рівень теоретичної розробки питань правового регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами. Практичне значення: розроблені наукові положення і пропозиції можуть бути використані в нормотворчій діяльності, при здійсненні додаткового випуску акцій АТ, розробці локальних нормативних актів в АТ, у науково-дослідницькій діяльності. Окремі положення були використані ВАТ Донецький металургійний завод`, ВАТ Краматорський завод важкого верстатобудування`, у навчальномукурсі `Правознавство` за темою `Правове регулювання створення та діяльності господарських товариств`. Наукова новизна: визначено доцільні принципи правового регулювання додаткового випуску акцій АТ, здатні забезпечити розвиток емісійної (інвестиційної) діяльності на ринку акцій. Запропоновано визначення поняття додаткового випуску акцій та його співвідношення з емісією. Сформульовано пропозиції з удосконалення розмежування компетенції органів управління АТ з додаткового випуску акцій та її реалізації. Обґрунтовано напрямки удосконалення порядку додаткового випуску акцій. Запропоновано шляхи удосконалення правових засобів стимулювання здійснення АТ додаткового випуску акцій. Обґрунтовано необхідність розширення набору правових засобів захисту від небажаного перерозподілу контролю в АТ у процесі здійснення додаткового випуску акцій та сформульовано відповідні пропозиції до законодавства. Визначено шляхи вирішення проблем невиплати дивідендів як фактору низької інвестиційної привабливості емітентів акцій. Сферавикористання: суб'єкти законодавчої ініціативи, комітети Верховної Ради України для вдосконалення законодавства, акціонерні товариства у процесі здійснення господарської діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 12.10.2006

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Грудницька Світлана Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (29,28 KB)