Ціна: UAH 100


Пушняк Олексій Выталійович

Категорія `час` у правовому вимірі

 

Анотація: Робота присвячена комплексному теоретичному дослідженню проблеми співвідношення часу і правової системи. Виділяються такі пов'язані з правовою системою форми часу, як календарний, соціальний, правовий час. Основну увагу приділено правовому часу як особливій формі соціального часу, утворюваній явищами правової дійсності, розкривається її зміст, значення. Розрізняються час об'єктивний і суб'єктивний, досліджуються проблеми темпорально-правового регулювання та своєчасності. Також дисертація містить аналіз окремих питань чинності права в календарному часі. Зокрема, досліджуються календарна та фактична (негайна, зворотна, перспективна, ультраактивна) темпоральна дія правових норм. З'ясовуються особливості дії норм міжнародних договорів, які є частиною національного законодавства. У роботі сформульовані теоретичні положення, практичні висновки і рекомендації стосовно досліджуваних питань.

Дата захисту: 21.06.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Ткаченко Володимир Данилович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (23,46 KB)