Ціна: UAH 100


Кулініч Ольга Олексіївна

Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав

 

Анотація: `Кулініч О.О. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2006. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню інформації з обмеженим доступом. Уперше на науковому рівні проводиться дослідження поняття та ознак інформації з обмеженим доступом, визначенню її окремих видів, та визначенню таємниці як режиму інформації з обмеженим доступом. У дисертації послідовно досліджується поняття та види інформації, її місце в системі об'єктів цивільного права та співвідношення з іншими об'єктами. Обґрунтовується, що інформація з обмеженим доступом перебуває в режимі таємниці, який і визначає доступ до неї та її обіг. Проаналізовано особливості окремих видів інформації з обмеженим доступом, а саме: таємниці приватного життя (яку складають особиста та сімейна таємниці), комерційна таємниця, професійна та службова таємниці. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України. Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, режим інформації, таємниця, таємниця приватного життя, комерційна таємниця, професійна та службова таємниці.`

Дата захисту: 12.05.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (22,16 KB)