Ціна: UAH 100


Великорода Олександр Михайлович

Договір довічного утримання.

 

Анотація: `Великорода О.М. Договір довічного утримання - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. - НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. - Київ, 2006. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню договору довічного утримання (догляду). У ній розглядаються питання розвитку інституту довічного утримання в Україні, його регулювання в законодавстві інших держав. Проаналізовано юридичну природу договору довічного утримання (догляду) та його елементи, а також розглянуто основні різновиди правовідносин по довічному утриманні. Значна увага приділяється дослідженню змісту вищезгаданого правочину, розкриваються способи забезпечення виконання цього договору та відповідальність за порушення його умов. Аналізуються підстави припинення договору довічного утримання (догляду), в тому числі і розірвання, а також ситуації, коли даний правочин є (може бути визнаний) недійсним та наслідки цього. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює інститут довічного утримання Ключові слова: договір довічного утримання (догляду), відчужувач, набувач, предмет договору, нерухоме майно, рухоме майно, зміст договору, припинення договору.`

Дата захисту: 11.05.2006

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Гвоздик Павло Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (20,99 KB)