Ціна: UAH 100


Васецький Вячеслав Юрійович

Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному аналізу сутності, функцій, структури, особливостей формування, розвитку правової системи у зв'язку з розв'язанням проблем прав особи в умовах демократичної, соціально-правової держави, дослідженню з проблеми інтеграції країн романо-германського правового блоку в умовах глобалізації, визначенню місця і ролі України в цих процесах, які сприяють розвитку демократії на сучасному динамічному етапі її історії. Розгляд поняття прав особи з позицій становлення, розвитку і функціонування інституту прав особи в сучасному світі показав, що воно має чітко визначену класифікаційну структуру. Це підтверджує аналіз правових систем окремих країн романо-германської правової системи - Німеччини, Польщі, Росії. Встановлено, що існує тісний понятійний взаємозв'язок між поняттям правової системи як соціального явища і розвитком поняття прав особи в романо-германській правовій системі. Обґрунтовано, що правові системи постсоціалістичних країн входять до романо-германського типу правової сім'ї на правах особливого європейського різновиду. Розглядаючи сучасні тенденції в розвитку інституту прав особи, насамперед в державах романо-германської правової системи, автор підкреслює, що конституційна практика різних держав значною мірою зняла суперечності природно-правового та позитивно-правового підходів до прав особи шляхом законодавчого закріплення основних прав і свобод, які виключають тиск і насильство держави стосовно особи. Зазначено, що визначальним фактором зближення правових систем світу в умовах глобалізації є загальнолюдські начала, права особи. Досліджено правову систему України з позицій забезпечення прав і свобод особи і громадянина. Підкреслено, що зі вступом України до Ради Європи та ратифікацією Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини по-новому оцінюється функціонування механізму захисту прав особи в державі. Зроблена рекомендація щодо розширення заходів інформування населення про діяльність Європейського суду з прав людини.

Дата захисту: 26.05.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (24,89 KB)