Ціна: UAH 100


Варивода Василь Іванович

Адміністративно-правова протидія проституції.

 

Анотація: Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративно-правової протидії проституції. Метою є комплексне системне дослідження теоретико-прикладних засад протидії проституції та супутніх їй явищ, тобто, розкриття суті проблеми, правової протидії цьому негативному явищу і, на основі здійсненого системного аналізу, розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ по профілактиці та припиненню поширення проституції, втягнення в цю сферу нових осіб, а також виробити науково-практичні рекомендації щодо протидії проституції та торгівлі людьми у сучасному суспільстві. Предметом дослідження є система національних та міжнародних адміністративно-правових норм, які регламентують та протидіють проституції, міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів у цій сфері. Методи дослідження та апаратура - загальнонауковий діалектичний, логіко-семантичний, соціологічний, статистичний, системно-структурний, історико-правовий, формально-юридичний методи тощо. Теоретичні результати - дисертація являє собою є першим у вітчизняній юридичній літературі комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних питань протидії проституції на сучасному етапі, в якому обґрунтовується причинний зв'язок між проституцією та торгівлею людьми. У роботі враховані положення чинного законодавства, піддано аналізу теоретичний і практичний матеріал, що стосується тематики дослідження. Практична значимість дослідження полягає у тому, що за безпосередньої участі автора було розроблено і впроваджено у навчальний процес кафедри адміністративної діяльності Київського національного університету внутрішніх справ теми, які стосуються діяльності органів внутрішніх справ з протидії проституції та торгівлі жінками. Ступінь впровадження - результати дослідження обговорювалися на кафедральному семінарі, доповідались на науково-практичних конференціях, а також на їх основі розроблені науково-методичні рекомендації. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції отримали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - практична діяльність органів внутрішніх справ, законодавчий та навчальний процеси.

Дата захисту: 26.04.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Олефір Віктор Іванович, д.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (59,32 KB)