Ціна: UAH 100


Юлдашев Сергій Олексійович

Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у процесі третейського розгляду господарських спорів, який здійснюється третейськими судами та МКАС при ТПП України. Метою дослідження є розробка пропозицій щодо системного вдосконалення правового регулювання третейського розгляду господарських спорів на основі комплексного аналізу теоретичних здобутків, вітчизняного та зарубіжного законодавства, норм міжнародного права, а також досвіду функціонування недержавних судів в Україні й інших країнах. Методи дослідження: діалектичний, історичний, формально-логічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні теоретичної розробки питань правового регулювання третейського розгляду господарських спорів. Практичне значення: виявлено прогалини та недоліки чинного законодавства України стосовно регламентації третейського розгляду господарських спорів, обґрунтовано та сформульовано конкретні пропозиції з їх усунення. Викладені у роботі висновки та пропозиції використано Управлінням взаємодії з МФО Департаменту економічної стратегії Мінекономіки при підготовці змін і доповнень до законодавства, а також при розробці навчальної програми та навчально-методичного забезпечення спецкурсу Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів`, при читанні лекцій за названим спецкурсом. Наукова новизна: на основі системного, комплексного дослідження правового регулювання третейського розгляду господарських спорів здійснено теоретичну доробку та обґрунтовано пропозиції з удосконалення законодавства щодо третейського розгляду господарських спорів. Сформульовано визначення правосуддя у сфері господарювання, уточнено визначення третейського розгляду спорів. Доопрацьовано класифікацію третейських угод. Обґрунтовано необхідність і напрямки розширення диспозитивності правового регулювання третейського розгляду господарських спорів (міжнародного комерційного арбітражу). Обґрунтовано пропозиції щодо часткової уніфікації правового регулювання розгляду господарських спорів третейськими судами і МКАС при ТПП, а також державного і недержавного судочинства. Запропоновано внесення змін у діюче законодавство щодо судоустрою України, сформульовані пропозиції до законодавства. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства про недержавне судочинство, органи державного управління, судові органи, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 28.02.2006

Місце захисту: Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Науковий керівник: Семчик В.І., д.ю.н., проф.,член-кор. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (25,90 KB)