Ціна: UAH 100


Солдатенко Олена Анатоліївна

Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - кримінально-процесуальні відносини, які виникають під час діяльності органів досудового розслідування. Мета дисертації - визначення сутності й значення досудового слідства та органів, які його здійснюють, у сучасному кримінальному судочинстві України, а також пошук ефективних шляхів приведення вітчизняної системи досудового слідства у відповідності до Конституції України та міжнародно-правових стандартів. Методи дослідження - історико-правовий, метод системного аналізу, порівняльно-правовий, статистичний. Наукова новизна - вперше систематизовані передумови виникнення сучасного типу вітчизняного досудового слідства, визначено шляхи поступового реформування досудового слідства в самостійну галузь правоохоронної діяльності, аргументовано доцільність формування в Україні слідчого апарату саме в системі органів виконавчої, а не судової влади, сформульовано конкретні пропозиції стосовно вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту КПК України. Практичне значення - результати можуть бути використані: у науково-дослідній діяльності - для подальших досліджень у цій галузі, у правотворчій діяльності - для вдосконалення чинного КПК України та при підготовці Проекту КПК України щодо діяльності органів досудового слідства, у практичній діяльності - з метою сприяння підвищенню ефективності діяльності органів досудового слідства, у навчальному процесі - під час вивчення відповідних розділів кримінального процесу, загальної теорії та історії держави і права, а також для підготовки відповідних навчальних та методичних посібників. Предмет і ступінь впровадження - матеріали дисертації використовуються під час викладання дисциплін `Кримінальний процес України`, `Судові та правоохоронні органи України` у Запорізькому юридичному інституті МВС України, у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації слідчих МВС України та при підготовці проекту КПК України. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворчий та навчальний процес, практична діяльність органів досудового слідства України.`

Дата захисту: 24.02.2006

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Баулін Олег В'ячеславович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (23,54 KB)