Ціна: UAH 100


Капустіна Надія Борисівна

Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - феномен влади у філософсько-правовому аспекті. Мета дисертації - визначення основних тенденцій процесу проникнення класичної, а потім некласичної філософсько-правової думки у природу владних відносин. Методи дослідження - принцип розвитку та єдності історичного і логічного, принцип взаємного зв'язку, системно-структурний та функціональний підходи, порівняльно-правовий і статичний методи. Наукова новизна - у підгрунтті переходу від докласичного світогляду до класичного лежить заміна теоцентричного принципу `волі до віри` принципом `волі до влади`, у постструктуралістів центр уваги зміщується із зовнішньої дії влади на внутрішнє поле сил у сфері несвідомого, запропоновано розуміння влади як здатності, передусім, здатності до існування. Практичне значення - аналітичний матеріал дисертації може бути використаний органами законодавчої та виконавчої влади для подальшого вдосконалення політично-правової системи України, здобутки дослідження можуть бути корисними фахівцям з юридичних наук,філософії, філософії права, політології, психології тощо для проведення відповідних наукових досліджень з метою вдосконалення філософсько-правового забезпечення. Предмет і ступінь впровадження - рекомендації, розроблені на основі проведеного дослідження, можуть бути реалізовані при викладанні курсів `Теорія держави і права`, `Історія політичних і правових вчень`, `Філософія`, `Філософія права`, `Політологія`, `Юридична психологія` та інших курсів. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - нормотворча діяльність органів державної влади України та навчальний процес.`

Дата захисту: 27.01.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Розова Тамара Вікторівна, д.філос.н., проф., 09.00.03. .


Автореферат (22,05 KB)