Ціна: UAH 100


Сукманова Олена Валеріївна

Господарський договір про надання консультаційних послуг

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, пов'язані з наданням консультаційних послуг у сфері господарської діяльності. Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій з удосконалення законодавства і практики його застосування у сфері регулювання відносин з надання консультаційних послуг. Методи дослідження: формально-логічний, діалектичний, аналітико-синтетичний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, логіко-юридичний. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні теоретичних розробок щодо визначення поняття консультаційної послуги та господарського договору про надання консультаційних послуг, порядку його укладання та виконання, а також стосовно надання консультаційних послуг. Практичне значення: висновки і пропозиції, які містяться в дисертації, можуть бути використані для удосконалення чинного законодавства, а також у практиці укладення та виконання господарських договорів про надання консультаційних послуг, були використані при підготовці та укладенні договорів на надання юридичних послуг, договорів на постійне юридичне обслуговування (ТОВ `Еліт Консалтинг`), а також в процесі підготовки та укладенні договорів на надання інформаційно-консультаційних послуг при організації та проведенні семінарів (ТОВ `Центр економіко-правових ініціатив`). Наукова новизна: в дисертації комплексно досліджено поняття та істотні умови господарського договору у сфері надання консультаційних послуг, отримали подальший розвиток наукові положення щодо застосування можливих форм та видів господарської відповідальності за невиконання або за неналежне виконання цього договору. Запропоновано удосконалення законодавчого забезпечення розвитку та функціонування відносин з надання консультаційних послуг. Надане визначення такої послуги і господарського договору про надання консультаційних послуг. Визначені відмінності господарського договору про надання консультаційних послуг від інших видів господарських договорів. Сформульовані пропозиції щодо доповнень Господарського кодексу України з метою вдосконалення правового регулювання надання консультаційних послуг. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі здійснення діяльності з надання консультаційних послуг, господарські суди, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.12.2005

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Знаменський Г.Л., д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,76 KB)