Ціна: UAH 100


Несинова Світлана Василівна

Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українській РСР (60-і - поч. 80-х рр. ХХ ст.)

 

Анотація: `Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спе-ціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і право-вих вчень. - Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. У роботі сформульовано поняття державно-правового механізму захисту прав неповнолітніх, досліджено його основні елементи: суб'єкти, об'єкти, нормативно-правова база, форми та методи діяльності державних органів та громадських органі-зацій у цій сфері, а також гарантії досягнення головної мети - захисту прав дитини. Охарактеризовано основні напрями діяльності держави у цій галузі в Українській РСР у досліджуваний період. Значну увагу приділено організаційним та правовим формам захисту прав неповнолітніх, а також взаємодії державних органів та установ з громадськими організаціями та окремими громадянами. Сформульовано низку рекомендацій щодо удосконалення державно-правового механізму захисту прав неповнолітніх на сучасному етапі розвитку України. Ключові слова: державно-правовиймеханізм, неповнолітні, захист прав дітей, сім'я, виховання, профілактика правопорушень, соціальна реабілітація, комісії у справах неповнолітніх.`

Дата захисту: 23.12.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Третьякова Тамара Анатоліївна, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (24,23 KB)