Ціна: UAH 100


Труфан Ірина Вікторівна

Правовий режим малих річок в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено всебічному та комплексному дослідженню питань правового регулювання використан-ня, управління та охорони малих річок в Україні. Розгля-нуто питання стосовно поняття малої річки. Досліджено особливості правового користування малими річками, в тому числі і на умовах оренди, розкрито їх поняття та зміст. Встановлено коло органів, що здійснюють держав-не управління у галузі використання та охорони малих річок, та проаналізовано їх діяльність у даній сфері. Ви-світлено окремі питання юридичної відповідальності за порушення водного законодавства. Проведено комплекс-не дослідження нормативно-правових актів, що стосують-ся цієї тематики. В роботі сформульовано концептуальні положення, обґрунтовано нові пропозиції щодо вдоскона-лення правового режиму малих річок в Україні.

Дата захисту: 28.10.2005

Місце захисту: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Науковий керівник: Басай Віктор Давидович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,51 KB)