Ціна: UAH 100


Коваль Ірина Федорівна

Право на ділову репутацію суб'єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що складаються під час формування ділової репутації суб'єкта господарювання і реалізації права на ділову репутацію в конкуренції. Метою дослідження є розробка нових теоретичних положень щодо права на ділову репутацію суб'єктів господарювання та його позасудового захисту від неправомірного використання, підготовка пропозицій із вдосконалення законодавства і практики його застосування з цих питань. Методи дослідження: аналізу і синтезу, формально-логічний, порівняльно-правовий, системний. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського права теоретичних розробок щодо здійснення права суб'єктів господарювання на ділову репутацію, підстав для захисту цього права та порядку його захисту органами Антимонопольного комітету (АМК) України. Практичне значення: отримані результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій діяльності, зокрема, з удосконалення Законів України `Про захист від недобросовісної конкуренції`, `Про захистекономічної конкуренції`, `Про охорону прав на знаки для товарів і послуг`, при доопрацюванні проекту Конкуренційного процесуального кодексу України. Результати дослідження використовуються в діяльності Донецького обласного територіального відділення АМК України, пропозиції щодо удосконалення назви і змісту ст. 7 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції` направлені Голові АМК України. Положення дисертаційної роботи використовуються при викладанні навчальних дисциплін `Право інтелектуальної власності`, `Цивільне право (загальна частина)`. Наукова новизна: сформульовано поняття ділової репутації суб'єктів господарювання, визначено її ознаки, зміст права на ділову репутацію. Запропоновано шляхи удосконалення складів правопорушень у сфері неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання, розмежовано сферу застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і про знаки для товарів і послуг. Розроблені пропозиції з підвищення ефективності застосування органами АМК мір юридичної відповідальності у вигляді штрафів за неправомірне використання ділової репутації. Пропонується спосіб розмежування компетенції між антимонопольними та судовими органами з питань розгляду справ про недобросовісну конкуренцію. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи Антимонопольного комітету України, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.10.2005

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Янкова О.С., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (28,47 KB)