Ціна: UAH 100


Чеботок Наталя Вікторівна

Державна етнонаціональна політика в Україні у 1917-1921 рр.

 

Анотація: `Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005. У дисертації здійснено комплексний аналіз законодавчого закріплення етнонаціональної політики урядів, які існували в Україні у 1917-1921 роках. Характеризуються теоретико-методологічні основи державної етнонаціональної політики. Подаються авторські визначення понять `нація` `етнонаціональна політика`, `національна меншина`. Аналізуються історіографія та концептуальне забезпечення етнонаціональної політики України у 1917-1921 рр. Досліджується вплив на формування профільного законодавства діяльності політичних лідерів, програмних документів політичних партій, рішень з'їздів. Осмислюються витоки та розвиток інституту національно-персональної автономії та його законодавче закріплення Центральною Радою. В ході дослідження проведено порівняльну характеристику нормативно-правового регулювання етнонаціональної політики Центральної Ради та Директорії, гетьманату П.Скоропадського, уряду ЗУНР та радянської влади. Висунуто пропозиції щодо використання набутого історичного досвіду під час формування сучасного законодавства з етнонаціональних питань. Ключові слова: законодавство, нація, етнонаціональна політика, національна меншина, самовизначення, національно-персональна автономія.`

Дата захисту: 23.06.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Римаренко Юрій Іванович, д.філос.н., член-корр. НАНУ, 12.00.01. .


Автореферат (31,27 KB)