Ціна: UAH 100


Логінов Олександр Володимирович

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правових засад за-безпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади України. В роботі досліджуються поняття та зміст інформаційної сфери українського суспільства, правова інформація як об'єкт адміністративно-правового регулювання, визначено об'єкти та суб'єкти інформаційного забезпечення функціонування системи органів виконавчої влади, а також здійснено класифікацію інформації, що циркулює у вказаній системі. В дисертації розглядаються загрози інформаційній безпеці органів вико-навчої влади та пропонується їх авторська класифікація. Особлива увага приділяється визначенню мети, завдань, функцій та організаційної побудови системи забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади України. З урахуванням положень чинного законодавства України проаналізовано зміст адміністративно-правових форм і методів забезпечення внутрішньої інфо-рмаційної безпеки органів виконавчої влади України. Практичне значення дисертації полягає у виробленні єдинихпідходів, вимог і критеріїв щодо забезпечення внутрішньої інформаційної безпеки органів виконавчої влади, які пропонується врахувати при розробці Доктрини інформа-ційної безпеки України.

Дата захисту: 25.05.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Захаров Віталій Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (27,02 KB)