Ціна: UAH 100


Сгара Елла Валеріївна

Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс відносин, пов'язаних із запобіганням банкрутства неспроможного боржника за допомогою використання процедури мирової угоди. Метою дослідження є розробка наукових положень та пропозицій з удосконалення інституту мирової угоди як засобу правового регулювання відносин неспроможності. Методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний. Теоретичне й практичне значення: теоретично обґрунтовані та сформульовані положення і рекомендації з подальшого удосконалення інституту мирової угоди в Україні. Отримані результати можуть бути використані в законотворчій діяльності під час внесення доповнень і змін до законодавства про банкрутство та інших нормативних актів, при розробці програм соціально-економічного розвитку регіонів. Результати дослідження використані при підготовці доповідної записки Верховній Раді України `Зміни та доповнення до розділу IV Закону України `Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом` з конкретними пропозиціями щодо його удосконалення`, направленої в Комітет Верховної Ради з питань правової політики, безпосередньо у процесі підготовки рішення Маріупольської міської ради про використання інноваційних проектів для запобігання банкрутства неспроможних підприємств, використовуються в навчальному процесі при викладанні дисципліни `Господарське право`. Наукова новизна: є першим комплексним порівняльно-правовим та історичним дослідженням інституту мирової угоди у процедурі банкрутства. Аргументовано, що публічно-правовий характер норм інституту мирової угоди і загальна тенденція на гуманізацію норм права вимагають встановлення рівноправних взаємовідносин у системі кредитор-боржник. Запропоновано ввести в Закон про банкрутство норми, що дозволяють проведення сепаратних переговорів з найбільш великими кредиторами та припускають автоматичне скасування боргів за вимогами кредиторів третьої і наступної черг. Обґрунтовано доцільність включення у норми, що визначають структуру плану санації і графік погашення заборгованості, положень які рекомендують проведення інноваційних заходів у процедурі санації і враховують умови надання кредиту і терміни його погашення. Запропоновано у процедурі банкрутства неспроможних підприємств із підвищеним рівнем соціальної значущості враховувати їх виробничі особливості. Удосконалено визначення поняття `мирова угода`. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, судові органи при розгляді справ про банкрутство, суб'єкти господарювання при укладанні мирових угод у процедурі банкрутства, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.02.2005

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Барбашова Н.В., д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (24,16 KB)