Ціна: UAH 100


Булатов Євген Вікторович

Правовий статус установи як учасника господарських відносин

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність господарських відносин, що виникають у процесі створення і функціонування установ усіх форм власності. Метою дослідження є вдосконалення господарсько-правового статусу установи та розробка конкретних пропозицій до законодавства України, яке закріплює правовий статус установ і регламентує практику його реалізації у процесі здійснення ними господарської діяльності. Методи дослідження: формально-логічний, аналітико-синтетичний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне й практичне значення: значно підвищує рівень теоретичної розробки питань господарсько-правового регулювання діяльності некомерційних організацій. Обґрунтовано і сформульовано конкретні практично значимі пропозиції з удосконалення господарсько-правового статусу установи. Практичне втілення результатів дослідження буде сприяти розширенню оперативно-господарської самостійності установ і забезпеченню конкурентоздатності послуг, які вони надають. Результати дослідження використовувалися в практичній діяльності Донецького наукового центру НАН України і МОН України за напрямками: сприяння розвитку матеріально-технічної бази наукових установ, підвищенню якості юридичного забезпечення господарської діяльності наукових установ, співробітництво з благодійними організаціями та удосконалення процедури їх реєстрації, а також у навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін `Господарське право`, `Правові основи підприємницької діяльності` та `Фінансове право`. Наукова новизна: дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці системним дослідженням господарсько-правового статусу одного із різновидів некомерційних організацій - установи. Обґрунтована дефініція установи як учасника господарських відносин, яка повинна розкривати головне функціональне призначення установ, а також включати такі їхні організаційно-майнові ознаки, як унітарний устрій, некомерційний статус, повне або часткове фінансування з боку власника, володіння правом оперативного управління відносно закріпленого за ними власником майна. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового статусу установ з питань їх господарської компетенції і механізму реалізації субсидіарної відповідальності власника (держави, територіальної громади) за зобов'язаннями бюджетної установи. Сферою використання є діяльність суб'єктів законодавчої ініціативи, установи всіх форм власності у процесі здійснення господарської діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.02.2005

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Хахулін В.В., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (30,21 KB)