Ціна: UAH 100


Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна

Правове регулювання цін та ціноутворення

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: правові відносини, які виникають при встановленні цін у народному господарстві. Метою дослідження є обґрунтування загального підходу і розробка конкретних рекомендацій з удосконалення правового регулювання ціноутворення і цін на основі аналізу матеріалів господарської практики й узагальнення результатів теоретичних досліджень. Методи дослідження: історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, формально-логічний, статистичний. Теоретичне значення: значно підвищує рівень теоретичної розробки питань правового регулювання цін і ціноутворення в Україні у науці господарського права. Практичне значення полягає в можливості використання теоретичних положень і висновків у нормотворчій діяльності з метою удосконалення законодавства України про ціноутворення. Положення роботи використовувались у процесі господарської діяльності по визначенню ціни на вугіль і вугільну продукцію ОП `Шахта ім.А.Ф.Засядька`, при розробці напрямків цінової політики ОАО `Донецький металургійний завод`, дозволили суттєво вдосконалити порядок ціноутворення на Державному підприємстві `Сніжнеантрацит`, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін `Господарське право`, `Комерційне право` в Донецькому інституті Міжрегіональної академії управління персоналом. Наукова новизна: доведено необхідність системного підходу до законодавства про ціноутворення. Обгрунтовано роль ціни як істотної умови договору та зроблені пропозиції щодо конкретизації способів її визначення. Аргументовано доцільність відміни цінових преференцій для національного виробника при визначенні тендерних цін. Внесені пропозиції щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліків при визначенні собівартості продукції. Аргументовано необхідність поширення загального порядку формування собівартості на тарифи у сфері вантажоперевезень залізницею. Доведено необхідність структурного реформування системи спеціалізованого управління ціноутворенням. Внесені пропозиції щодо уніфікації санкцій, які застосовуються до порушників законодавства про ціноутворення. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі здійснення господарської діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 21.12.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04


Автореферат (27,78 KB)