Ціна: UAH 100


Переверзєв Олександр Миколайович

Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: корпоративні відносини, що виникають у процесі здійснення корпоративного контролю за діяльністю виконавчих органів акціонерних товариств (АТ). Метою дослідження є обґрунтування нових наукових положень і пропозицій щодо вдосконалення господарсько-правового забезпечення корпоративного контролю в АТ для підвищення ефективності їх господарювання. Методи дослідження: діалектичний, аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий, історичний, системно-структурний, формально-логічний, логіко-юридичний. Теоретичне значення: робота значно підвищує рівень теоретичної розробки питань господарсько-правового забезпечення корпоративного контролю в науці господарського права. Практичне значення полягає в тому, що висновки і пропозиції, які містяться у роботі, можуть слугувати підставою для внесення змін у чинне законодавство і доопрацювання проекту закону `Про акціонерні товариства`. Результати дослідження використані при підготовці доповідної записки Верховній Раді України `Зміни і доповнення до проекту Закону України `Про акціонерні товариства`, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисципліни `Господарське право`, можуть бути використані в законотворчості, у практичній діяльності. Наукова новизна: проведено класифікацію організаційно-господарських відносин з виокремленням зовнішніх і внутрішніх відносин, надано визначення корпоративних відносин. Сформульовано основні принципи корпоративного контролю та надано визначення корпоративного контролю. Аргументовано доцільність законодавчого закріплення ключової ролі спостережної ради в системі корпоративного контролю як органу, у рамках якого можуть бути представлені і збалансовані різні групи інтересів, запропоновано принципи організації спостережної ради. Обґрунтовано доцільність закріплення в законі принципу розмежування виняткової компетенції органів управління і контролю АТ, принципу солідарної відповідальності членів ревізійної комісії (ревізора) і членів виконавчого органа. Додатково аргументовано необхідність збереження повноваженнязагальних зборів акціонерів щодо затвердження значних угод. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі здійснення господарської діяльності, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 16.09.2004

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Чувпило О.О., д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (30,15 KB)