Ціна: UAH 100


Грамацький Ернест Мірчевич

Договір зберігання в цивільному праві.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем правового регулювання зберігальних зобов'язань, що виникають на підставі договорів зберігання. Насамперед проаналізовано історичний розвиток інституту зберігання, дається порівняльна характеристика норм про зберігання за ЦК УРСР та ЦК України, визначені правові підстави виникнення зберігальних зобов'язань, здійснена їх класифікація. Визначена правова природа договору зберігання, його істотні умови та форма, порядок укладення договору. Дана характеристика суб'єктного складу договору зберігання, визначено коло професійних зберігачів. Особлива увага надана загальним та спеціальним умовам відповідальності зберігача та поклажодавця за порушення договору зберігання. Обґрунтована необхідність підвищення обсягу відповідальності професійних зберігачів, на яких має покладатися також обов'язок відшкодування неодержаних доходів, спричинених порушенням договору. Сформульовано науково-теоретичні висновки щодо правової природи зберігальних зобов'язань, їх класифікації, підстав цивільно-правової відповідальності сторін договору зберігання. Внесено пропозиції про вдосконалення ЦК України та практики його застосування.

Дата захисту: 14.10.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (28,53 KB)