Ціна: UAH 100


Герасименко Олександр Олександрович

Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс відносин, що виникають у процесі виконання господарських договорів з реалізації продукції. Предмет дослідження: господарсько-правове забезпечення виконання договорів з реалізації продукції. Метою дослідження є розробка наукових положень та обґрунтування пропозицій по вдосконаленню господарсько-правового забезпечення виконання договорів з реалізації продукції на основі комплексного аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства і практики його застосування. Методи дослідження: історичний, формально-логічний, аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні та удосконаленні теоретичної розробки у науці господарського права питань забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції в Україні на сучасному етапі розвитку економічних, організаційних та правових відносин. Практичне значення полягає у тому, що викладені у роботі висновки та пропозиції можуть бути використані у законодавчому процесі і господарській діяльності. Результати дослідження використовуються під час планування та здійснення договірної роботи, вибору видів забезпечення договорів поставки, бартеру, купівлі-продажу, а також низки договорів, що опосередковують професійну посередницьку діяльність, можуть застосовуватись у навчальному процесі у межах курсу `Господарське право`, спецкурсу `Забезпечення виконання господарських договорів`. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним господарсько-правовим дослідженням питань правового забезпечення виконання договорів з реалізації продукції. Обґрунтовано доцільність використання узагальнюючого терміну `договори з реалізації продукції` і терміну `комерційне посередництво` у широкому розумінні, законодавчого закріплення комерційного притримання та принцип вибору правового засобу забезпечення виконання господарських договорів. Проведено систематизацію видів забезпечення виконання господарських договорів за критерієм підстав їх встановлення. Удосконалено порядок застосування державної гарантії та реалізації закладеного майна. Сферою використання є діяльність суб'єктів законодавчої ініціативи, Вищий господарський суд України, місцеві та апеляційні господарські суди України, суб'єкти господарювання у процесі розгляду господарських справ, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.06.2004

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Новошицький О.М., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (24,67 KB)