Ціна: UAH 100


Клейменова Світлана Миколаївна

Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права

 

Анотація: У дисертації зроблено комплексний аналіз поняття і змісту авторського права, порядку здійснення і захисту авторських прав. Визначено сутність авторського права як в об'єктивному, так і в суб'єктивному значеннях. Виявлено причини неможливості застосування правової категорії `інтелектуальна власність` у відношенні авторських прав і обґрунтована доцільність використання у відношенні авторських прав правової категорії `виключні права`. З метою чіткого представлення про систему виключних прав автором запропоновано змінити структуру положень нового Цивільного кодексу в частині встановлення системи приналежних авторам особистих немайнових і майнових прав. В роботі проведений аналіз поняття авторських правовідносин, як абсолютних, так і відносних. Досліджено проблеми понять об'єкта і суб'єкта авторських правовідносин. Автором визначені ознаки, структурні елементи твору як об'єкта авторських правовідносин, а також запропоновано ввести в Закон України `Про авторське право і суміжні права` визначення `твору` якодного з основних термінів зазначеного нормативного акта. Визначено правовий статус суб'єктів авторського права, які варто розглядати як первісних (автор чи співавтори твору), так і похідних (спадкоємці й інші правоволодільці). Викладені особливості основ виникнення абсолютних авторських правовідносин і відносних правовідносин. Автором пропонується закріпити в Законі України `Про авторське право і суміжні права` можливість виникнення авторських правомочностей у процесі редагування за умови наявності ознаки самостійної творчої обробки твору. В роботі встановлені особливості основ виникнення абсолютних і відносних авторських правовідносин. Освітлені найбільш розповсюджені способи здійснення авторських прав, зокрема авторські договори. Установлено, що авторські договори класифікуються не за одною характеризуючою ознакою, а за комплексом ознак, що залежать і від типу об'єкта авторського права, і від способу використання й від інших обставин. Зміст авторських договорів знаходиться в прямій залежності від того чи іншого виду авторського договору. У ході дослідження була виявлена необхідність закріплення в Законі України `Про авторські і суміжні права` положень про ліцензійні договори. Використовуючи теоретичні положення і судову практику, були досліджені способи захисту авторських прав - цивільно-правові, кримінальні, адміністративні. В результаті проведеного дослідження автором сформульовані конкретні пропозиції з удосконалення діючого законодавства в сфері авторського права.

Дата захисту: 14.07.2004

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Канзафарова Ілона Станіславівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (29,93 KB)